เปิดขั้นตอนลงทะเบียนสิทธิว่างงาน โควิด 19 รับเงินภายใน 5 วัน

ลงทะเบียนสิทธิว่างงาน เนื่องจาก โควิด 19

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผย สำนักงานประกันสังคมมีความพร้อมรองรับการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตน ตาม “กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563”

ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุโควิด-19 สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ม.ค. 64 ดังนี้

1. ลูกจ้าง >>> กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7 สามารถdownload ได้ที่ www.sso.go.th)แล้วส่งให้นายจ้างพร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

2. นายจ้าง >>> รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) จากลูกจ้าง

3. นายจ้าง >>> บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service (www.sso.go.th)
– ข้อมูลลูกจ้างตาม แบบ สปส.2-01/7
– หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน)

4. นายจ้าง >>> นำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลูกจ้างที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
– ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service

5. ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชี ภายใน 5 วันทำการ (กรณีเงินไม่เข้าบัญชี โทร สายด่วน 1506)

 

 

ใส่ความเห็น