เราชนะ . com ขั้นตอนการลงทะเบียน “เราชนะ” เริ่ม ลงวันแรก 29 มกราคมนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียน “เราชนะ”

โครงการ “เราชนะ” เป็นโครงการที่ รัฐบาลอนุมัติ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 31.1 ล้านคน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินเยียวยา 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ต้องลงทะเบียน

2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) แอปพลิเคชันเป๋าตัง

3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เคยลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ก่อนจะ “ลงทะเบียนเราชนะ” ต้องเช็คข้อมูลสำคัญ พร้อมรู้เทคนิควิธีลงทะเบียน “เราชนะ” ให้รวดเร็วทันใจ เตรียมพร้อมก่อนเปิดเว็บ www.เราชนะ.com เพื่อลงทะเบียนรับ 7,000 บาท 29 ม.ค. 64

“เราชนะ” เปิดให้ “ลงทะเบียน” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.- 12 ก.พ. 64 สำหรับประชาชนที่จัดอยู่ใน กลุ่มที่ 3 คือเป็นผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ “คนละครึ่ง” หรือ “เราเที่ยวกัน” มาก่อน ไม่มีเคยมีชื่อในระบบ และไม่มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ขั้นตอนการลงทะเบียน “เราชนะ” ดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ .com

2. กดคำว่า “ลงทะเบียนใหม่” (ปุ่มสีแดง) จากนั้นกรอกข้อมูล

-ชื่อ-สกุล

-เลขบัตรประจําตัวประชาชน

-รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน

-วันเดือนปีเกิด

-เบอร์โทรศัพท์

3. ใส่รหัส OTP ซึ่งจะส่งจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ในระบบ

4. ระบบจะขึ้นข้อความว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป”

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.64 เป็นต้นไป

 

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ เราชนะ มีดังนี้

-เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

-ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

-ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

-ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

-ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

 

ใส่ความเห็น