ปิดแล้ว ทุกโรงเรียนสังกัด กทม. เลี่ยงโ ค วิ ด ร ะ บ า ด

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ลงนามในประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)

ตามประกาศสำนักการศึกษา ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2563 เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจกเหตุพิเศษ โดยปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 14 โรงเรียน ตั้งแต่ 21 ธ.ค. 2563 ถึง 3 ม.ค. 2564 นั้น
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ.2541 ข้อ 5 (3) จึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนที่เหลือ ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2563 ถึง 3 ม.ค. 2564 ทั้งนี้ ให้โรงเรียนจัดเตรียมแผนการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง

 

ใส่ความเห็น