เปิดคำอ่าน พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ในรัชกาลที่ ๑๐

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

 

เปิดคำอ่าน พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

1. จารึกพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การอ่านออกเสียง

‘พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-บอ-รม-ชะ-นะ-กา-ทิ-เบด-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด-มะ-หา-ราด-บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด’

 

2. จารึกพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การอ่านออกเสียง
‘สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สิ-หริ-กิด-พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี-นาด-พระ-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-ชน-นะ-นี-พัน-ปี-หลวง’

 

3.จารึกพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวิชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี’

การอ่านออกเสียง

“สม-เด็ด-พระ-กะ-นิด-ถา-ทิ-ราด-เจ้า-กรม-สม-เด็ด-พระ-เทบ-พะ-รัด-ราด-ชะ-สุ-ดา-เจ้า-ฟ้า-มะ-หา-จัก-กรี-สิ-ริน-ทอน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-วอ-ระ-ราด-ชะ-พัก-ดี-สิ-ริ-กิด-จะ-กา-ริ-นี-พี-ระ-ยะ-พัด-รัด-ทะ-สี-มา-คุ-นา-กอน-ปิ-ยะ-ชาด-สะ-หยาม-บอ-รม-ราด-ชะ-กุ-มา-รี”

 

4 .จารึกพระนามพระบรมวงศ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

การอ่านออกเสียง
“สม-เด็ด-พระ-เจ้า-น้อง-นาง-เทอ-เจ้า-ฟ้า-จุ-ลา-พอน-วะ-ลัย-ลัก-อัค-คระ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี-กรม-พระ-สี-สะ-หว่าง-คะ-วัด-วอ-ระ-ขัด-ติ-ยะ-ราด-ชะ-นา-รี”

 

5. จารึกพระนามพระบรมวงศ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
การอ่านออกเสียง
“พระ-เจ้า-วอ-ระ-วง-เทอ-พระ-อง-เจ้า-โสม-สะ-วะ-ลี-กรม-หมื่น-สุด-ทะ-นา-รี-นาด”

 

6 .จารึกพระนามพระบรมวงศ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
การอ่านออกเสียง
“สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-เธอ-เจ้า-ฟ้า-พัด-ชะ-ระ-กิด-ติ-ยา-กอน-นะ-เรน-ทิ-รา-เทบ-พะ-ยะ-วะ-ดี”

 

7. จารึกพระนามพระบรมวงศ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
การอ่านออกเสียง
“สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-เทอ-เจ้า-ฟ้า-สิ-หริ-วัน-วะ-รี-นา-รี-รัด-ราด-ชะ-กัน-ยา”

 

8. จารึกพระนามพระบรมวงศ์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
การอ่านออกเสียง
“สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-ยา-เทอ-เจ้า-ฟ้า-ที-ปัง-กอน-รัด-สะ-หมี-โชด-มะ-หา-วะ-ชิ-โรด-ตะ-มาง-กูน-สิ-หริ-วิ-บูน-ราด-ชะ-กุ-มาน”

 

9. จารึกพระนามพระบรมวงศ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

การอ่านออกเสียง
“พระ-เจ้า-วอ-ระ-วง-เทอ-พระ-อง-เจ้า-สิ-ริ-พา-จุ-ทา-พอน”

 

10. จารึกพระนามพระบรมวงศ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
การอ่านออกเสียง
“พระ-เจ้า-วอ-ระ-วง-เทอ-พระ-อง-เจ้า-อะ-ทิด-ตะ-ยา-ทอน-กิ-ติ-คุน”

 

ที่มาภาพจาก phralan.in.th

 

 

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น