รถมอเตอร์ไซค์ ขาดต่อภาษีรถเกิน 3 ปี แล้ว ถ้าอยากเอารถมาใช้ต่อ ควรทำอย่างไร?

การ ต่อภาษี ยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ หรือ รถมอเตอร์ไซค์ เป็นข้อควรปฏิบัติที่เราต้องทำทุกปี แต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ลืมต่อภาษีรถ ซ้ำร้ายยังปล่อยให้ระยะให้ล่วงเลยไปถึง 3 ปี แบบนี้เราควรทำอย่างไรดี

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

 

ตามกฏระเบียบของกรมการขนส่งทางบก กล่าวไว้ว่าถ้า รถมอเตอร์ไซค์ ขาดต่อภาษีรถเกิน 3 ปี รถคันนั้นจะถูกระงับทะเบียนทันที และถ้านำรถคันนั้นๆมาใช้และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจขึ้นมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปรับได้ทันที และยึดป้ายทะเบียนได้ทันที โดยค่าปรับจะอยู่ที่ 1,000 บาท ส่วนการชำระภาษีสามารถทำได้ โดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

รถมอเตอร์ไซค์ที่ขาดการต่อภาษี หลังวันที่ค้างชำระเกิน จะต้องชำระภาษีที่ค้างไว้ 3 ปี และต้องเสียเพิ่มร้อยละ 20 ต่อเดือนจนถึงวันที่ชำระ
รถมอเตอร์ไซค์ที่ขาดการต่อภาษี ก่อนวันที่ค้างชำระเกิน จะต้องชำระภาษีที่ค้างไว้ 3 ปี และต้องเสียเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนจนถึงวันที่ชำระ
ส่วนขั้นตอนการดำเนินการ ในกรณีที่ ทะเบียนรถโดนระงับ แต่ต้องการขอใช้รถ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

1.สมุดจดทะเบียนที่บันทึกการระงับทะเบียน ทั้งตัวจริง พร้อมทั้งสำเนา

2.บัตรประชาชนเจ้าของรถ ทั้งตัวจริง พร้อมทั้งสำเนา

3.หลักฐานการทำประกันภัยตาม พรบ. พ.ศ. 2535

หลักฐานสัญญาซื้อขาย

-ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน ต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้วย

-ในกรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

-ในกรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกมาดำเนินการด้วยตัวเอง และให้คนอื่นมาทำแทนจะต้องมี หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ แนบมาด้วยเช่นกัน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

-ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
-ค่าสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
-ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
-อัตราภาษีของรถแต่ละประเภท
-ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพ 10 บาท
-หลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

เมื่อรู้รายละเอียด และเตรียมเอกสารพร้อมแล้วก็สามารถไปติดต่อทำได้ที่กรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ ได้เลย อย่างไรก็ตามควรหมั่นเช็ควันเวลาในการต่อภาษีเป็นประจำ และควรต่อให้ตรงวันเวลาทุกปี จะได้ไม่ต้องมาปวดหัวกับการดำเนินการ และเสียค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นจะดีกว่า

 

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น