ธนาคารออมสินใจดี กู้ 2 แสน ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ! สำหรับพ่อค้าแม่ค้า-เจ้าของธุรกิจ

ธนาคารออมสินใจดี กู้ 2 แสน

เรียกได้ว่าเป็นขายดีที่ทำเอาพ่อค้าแม่ค้าที่มีงบน้อยได้ยิ้มเลยทีเดียว เมื่อทางด้านธนาคารออมสินใจดี ให้พ่อธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อใหม่ ในโครงการธนาคารประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล

เพื่อใช้เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง

โดยทางธนาคารให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆค้าแม่ค้าหรือเจ้าของธุรกิจกู้ 2 แสน ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน บอกเลยว่าสุดยอดมากเลย

คุณสมบัติผู้กู้

1.เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้ประจำ

2.เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

3.อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี

4.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

5.มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน

6.เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

จุดเด่นของบริการ

1.เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มรายได้

2.มีความตั้งใจจะประกอบ ธุรกิจขนาดเล็ก

3.มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือให้บริการลูกค้าที่แน่นอน

4.มีสมุดบัญชีเงินฝาก กับธนาคารออมสิน

 

เอกสารประกอบคำขอกู้

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว และภาพถ่ายกิจการ อย่างละ 1 รูป

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนผู้กู้

3.สำเนาใบทะเบียนทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่าสถานประกอบการ, บิล

4.ใบสั่งซื้อสินค้า, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ฯลฯ (ถ้ามี)

5.สำเนาใบเสร็จเงินกู้ หรือ Statement จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)

6.เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ – รายจ่าย

วงเงินให้กู้

ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

ผู้ค้ำประกัน

1.สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน

2.หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน และสำเนาใบสำคัญจ่ายเงินเดือน เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายได้

3.บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

4.หลักประกันอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

5.อสังหาริมทรพัย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ใส่ความเห็น