รัฐบาลไฟเขียว… กัญชง ปลูกได้แล้ว 6 จังหวัด หนุนเป็นพืชเศรษฐกิจ !

 

ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการควบคุมและกำกับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกเฮมพ์(กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและในเชิงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ในระยะ 3 ปีแรกของการบังคับใช้กฎกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะอนุญาตให้ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ได้เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้น โดยวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตเฉพาะกรณีการผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อใช้ในครัวเรือน ใช้ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ เพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์รับรองเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์รับรอง ลำต้นสด หรือส่วนอื่นๆ และเพื่อใช้ประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษกำหนด โดยกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องมีแผนการผลิต การจำหน่าย การใช้ประโยชน์ตามขั้นตอนที่ได้รับอนุญาต

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ และกำหนดบทบาทหน้าที่ รวมถึงความพร้อมในการดำเนินการตามแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับในปี 2561 จนถึงขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุญาตให้หน่วยงานรัฐปลูกกัญชงแล้วใน 6 จังหวัด 15 อำเภอ คือ จังหวัดเชียงใหม่ 4 อำเภอ จังหวัดเชียงราย 3 อำเภอ จังหวัดน่าน 3 อำเภอ จังหวัดตาก 1 อำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 อำเภอ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อำเภอ

ด้านนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อนำเส้นใยมาผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า นั้นยังต้องมีการควบคุมจากภาครัฐ ทำให้กัญชงยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยในอนาคตจะพิจารณาให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชงได้มากขึ้นนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์จากเส้นใย และหลังจากนั้น 3 ปี จะพิจารณาเพื่อขยายขอบเขตการปลูก รวมไปถึงพิจารณาให้ประชาชนสามารถปลูก เพื่อทำรายได้พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจได้ต่อไป

สำหรับ ต้นกัญชง หรือ เฮมพ์ เป็นญาติของกัญชา ซึ่งมีสารสำคัญที่ใช้สกัดเป็นยาคล้ายๆกับในกัญชา แต่สัดส่วนต่างจากในกัญชาเยอะอยู่ ตัวมันสามารถเอามาแปรรูปได้ทั้งต้น ตั้งแต่เปลือก ลำต้น เมล็ด ทั้งยังเป็นพืชที่ปลูกง่าย ใช้น้ำน้อย ผลตอบแทนต่อไร่สูง ประเทศเพื่อนบ้านเราปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจหลายประเทศ ส่วนบ้านเราติดข้อจำกัดด้านกฏหมายเพราะที่ผ่านมาเราจัดมันเป็นสารเสพติดให้โทษประเภท 5 ทำให้ที่ผ่านมาจะปลูกกัญชงได้ถ้าได้รับอนุญาตจาก อย เพื่อใช้ในการวิจัยหรือเพื่อใช้ประโยชน์เท่านั้น แต่เมื่อแก้กฏหมายจากนี้ไปน่าจะปลูกได้มากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ส่วนกัญชารอกันอีกซักนิด

ใส่ความเห็น