สิ่งที่ควรรู้ หากโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดบ่อย

 

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ควรรู้เมื่อเรา  ได้รับใบสั่งจากกล้องวงจรปิดเป็นประจำ กับบทความสิ่งที่ควรรู้  หากโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดบ่อย ไปดูกันว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

การใช้รถบนถนนทุกวันนี้ เราต่างทราบกันดีว่ามีบริการถ่ายรูปฟรี หากรถของคุณวิ่งเร็วเกินกว่ากำหนด และสิ่งที่จะ ตาม มาก็คือใบสั่งนั่นเอง วันนี้เราจึงมีสาระป ร ะโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของใบสั่งจากกล้องวงจรปิด นำมาฝากเพื่อนๆที่ใช้รถและอาจจะเคยโดนใบสั่งจๅกกล้องวงจรปิดกันสำหรับคนที่ โดนใบสั่งแบบนี้จะมีกำห น ดไว้ว่าจะต้องไปชำระภายใน 7 วัน

หากไม่ไปภายในระยะ เวลา ที่กำหนดต ามจดหมๅยก็จะมีค่าปรับอีก ปัจจุบั น มีผู้กระทำผิดมากมายเลย แม้ว่าบางคน มองว่าเป็นจำนวนเงิ น ไม่เยอะก็จริง แต่ว่ามั น ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงิน จ่าย ค่ า ป รั บ แบบทั น ทีนะพอเราไม่ไปจ่ายตามเวลาที่กำหนดจะเป็ น อย่างไร ทางก ร มตำรวจก็ส่ งข้อมูลไปยังก ร มขนส่ งทางบก เ พื่ อ ให้ทำก า รงดเ ว้ น การต่อทะเบีย น รถของเราเป็ นการช ั่วคราว

 

 

 

แต่ถ้าหากเราไปจ่ายก็จะมีค่าปรับล่าช้าอีก 1,000 บาท ซึ่งตรงนี้นี่เองที่มันเป็ น เงิ น เพิ่มขึ้ น มาอีกมิใช่น้อยเลย แม้ว่าค่าปรับต ามใบสั่งจะ ส อ ด รับกับการแก้ไขกฎหมายใบสั่งใหม่ทนาย เกิดผล แก้วเกิด ก็ได้มีการแนะนำว่า เห็นความพยายามของตำรวจ ที่บังคับใช้ ก ฎ ห ม า ย จราจร อ ย่ า งเข้มงวดเหลือเกินผมเ ห็ น ด้วยกับการใช้กล้องและเทคโนโลยี แ ท น เจ้าพนักงานจราจร  บางอย่างแก้ไขการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง และการโต้เถียงของป ร ะช าชนได้เ พ ราะกล้องไม่โกหก ยกเว้นตำ ร วจมั่ว ส่ งหมายใบสั่งผิดบ้าน

แต่ ก า รออ กมาต ร การบังคับให้ไปชำ ร ะค่าปรับภายใน 7 วัน ห า ก ล่าช้าจะต้องชำระค่าปรับล่าช้าเพิ่ม 1,000 บาท และ อ า ยั ด ทะเบียนไว้ สำหรับผมผิดก็ว่าไปต ามผิด ผิดก็ต้องมีหน้าที่จ่ายค่าปรับตๅมกฎหมาย แต่ไม่เห็ น ด้วยกับการบังคับให้ชำระค่าปรับล่าช้าอีก 1,000 บาท รวม 1,500 บาท มันโหดร้ า ยเกิ น ไปไหมครับแต่ตำรวจได้ค่าปรับ แ ล ะ เปอร์เซ็ น ต์ค่าปรับเพิ่มอีก 3 เท่า จาก 500 เป็น 1,500 ภายในเวลา 30 วัน มันจะน่ า เกลียดไปไหมครับ 1,500 ซื้อนมลูกได้ทั้งเดือน ท่านจะรีบใช้เงินไปไหนใจเย็น ให้เวลาชาว บ้าน หายใจบ้าง

ถ้าสมมุติว่าช าวบ้านที่โดน ใบสั่งทั้ง 1,600 คน ลุกขึ้น มาต่อสู้ด้วยวิธีการทางกฎหมาย และใช้สิทธิทาง ศาล บ้าง แทน ที่จะยอมชำระค่าปรับ 500  หรือ 1,500  บาทในกรณีล่าช้า ร วมใจรวมตัวกันเดินเข้า โรงพักแจ้งต่อ พ นักงานสอบสวนว่าไม่ชำ ร ะค่าปรับที่โรงพัก แต่จะไปสู้ในชั้ น ศาล หรือชำระค่าปรับที่ศาลแทนถ้ามีสักเดือนละ 1,000 คน งานคงล้น มือตำรวจ และพนักง า นอัยการแน่นอน ลองดูไหมครับ ความผิดลหุโทษไม่ต้องประกันตัว เดินถือใบสั่งที่ตำรวจส่ งไปให้ทางไปรษณีย์ แล้วบอ ก พ นั ก งานสอบสว น ว่าขอไปต่อสู้ ในกรณีไม่ผิด หรือไปชำระค่าปรับที่ศาลแทน

เมื่อไปถึงศาล ถ้าผิดก็รับสารภาพ ศาลก็ปรับ ครึ่งหนึ่งของ 500 บาท คงเหลือ จ่ายค่าปรับที่ศ า ล เพียง 250 บาท ไม่เสียค่าปรับล่าช้า ไม่ถูกอายัดทะเบียน เพราะถือว่าชำระค่าปรับต ามคำพิ พ ากษาแล้ว และ ที่สำคัญเงินค่าปรับในศาล ตำร ว จ จะไม่ไ ด้ เ ป อ ร์เซ็นแม้แต่ ส ต า ง ค์ แดงเดียว อย่ าบีบบังคับป ร ะช าชนเ กิ น ไปนะครับผมเชื่อว่า ถ้ามีคนลุกสู้และใช้วิธีนี้ ตำรวจนั่นแหละครับที่จะ เ ห นื่ อ ย จนไม่ต้องทำงานอ ย่ า งอื่น เผลอๆคดีข า ดอายุความ เ พ ราะฟ้องไม่ทันเสียงบประมาณซื้ อ กล้อง และงบป ร ะมาณพิมพ์ใบสั่งเปล่าเป็นช่องทาง

ในการชำระค่าปรับที่เหมาะสมมากที่สุดแล้ว อ ย่ าได้กลัวการ เ สี ยเวลาไปยังศาล เ พ ราะมันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายเลย แต่ว่าทำให้เรานั้นยังมีเงินเหลือ กลับมาใช้จ่ า ยอ ย่ า งอื่นอีกด้วย ถ้าห า กไปจ่าย ป ก ติ ที่โรงพักเงิน 1,500 บาท ได้ลอยห า ยไปแน่นอนบางคนอาจจะจ่ายได้ ส บ า ย แต่อ ย่ าลืมว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะหาเงินจำนวนนี้ได้ง่าย บางคน 100 บาทก็อยู่ได้ตั้งหล า ยวั น แล้ว บางที 1,500 อาจจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยก็ยังมีฉะนั้นแล้วก็อ ย่ าให้ใครมาเอาเงินเราไปได้ง่าย ในเมื่อมัน มีท า งที่เสียค่าปรับได้ถูกกว่านี้อีก และที่สำคัญก็ อ ย่ า ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะ จะได้ปลอ ภั ย ทุกการเดินทางด้วย

ใส่ความเห็น