ข้อคิดของคนจีน เขาสอนลูกให้เป็นคนมีอนาคต สร้างตัวให้มั่งมี ยกฐานะตัวเอง

 

เมื่อนานมาแล้วนั้น ชาวจีนหอบเสื่อผืน หมอนใบ อพยพข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อหนีความยากจนข้ นแค้ นไม่ว่าจะไปตั้งหลักปักฐานที่ไหน ก็สามารถสร้างเนื้อ สร้างตัว ทำธุรกิจจนรวยล้นฟ้าได้ นั่นเป็นเพราะคนจีนปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้ลูกหลานตั้งแต่เล็กๆ เด็ กที่เดินตามหลักคำสอนของผู้ใหญ่มักจะดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความอุตสาหะและลำบ าก เหนื่อยยากมาตั้งแต่แรก

เราต้องฉุกคิดให้ได้แล้วว่า คนจี นนั้นเขาสอนลูกให้โตมาอย่างไรบ้าง เลี้ยงลูก เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ สำหรับในยุคนี้ เพราะเป็นสิ่งที่กำหนดลักษณะ นิสัยและการกระทำของเขา และวิธีการเลี้ยงลูกของ แต่ละครอบครัว มันก็ต่างกันออกไป ส่วนมากนั้นมักได้รับอิทธิพลมาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดู แล้วลูกๆ ก็จำลักษณะนิสัยต่างๆ มา และแต่ละประเท ศนั้นก็จะมีความเชื่อ มีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน ทำให้มีวิธีเลี้ยงลูกที่ต่างกัน

และวันนี้นั้นการเลี้ยงลูกแบบคนจีน จะมีแบบไหนบ้าง มาดูกัน

1. คนจีน พวกเขาสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

เขาจะสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิด ให้ตัดสินใจเองได้ เพราะประเทศจี นเป็นประเทศที่มีประช าก รเยอะ การแข่งขันก็สูง เพราะงั้น จึงต้องสอนลูกๆ ให้ช่วยเหลือตัวเองคิดเอง ตัดสินใจเอง ผลออกมาอย่างไร ก็เป็นเพราะการตัดสินใจของเราเอง

2. คนจีนสอนให้ลูกขยัน อดทน ประหยัด

คนจี นสอนให้ลูกขยัน อดทน ไม่ท้อต่ออะไรง่ายๆ ไม่เกี ยจคร้าน มันจึงทำให้พวกเขาสร้างธุรกิ จจากเสื่อผืนหมอนใบที่มีได้ ชาวจี นสอนให้ลูก ได้รับรู้ถึง ความย ากลำบ าก สอนให้มีความความขยัน อดทน เพราะเขามีความคิดว่าการให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคต และซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ นั่นแหละ

3. พ่อแม่ชาวจีน มีแผนอนาคตให้ลูกๆ เสมอ

พวกเขามักจะเตรียมอนาคตให้ลูกๆ จะสอนให้ลูก รู้จักความสามารถรู้ศักยภาพตัวเอง และทั้งติ ด อ าวุ ธ ทางปัญหา เพื่อให้มีทักษะฝึกฝน วินัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง แทนที่จะปล่อยให้ลูกทำตามฝัน มันจึงทำให้เด็ กๆ ชาวจี น พวกเขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ในอนาคตจากการปลูกฝังของพ่อแม่ และวางแนวทางให้แต่ยังเด็ก

 

 

 

4. คนจีน พวกเขาสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ ไม่ย่อท้อต่ออะไรง่ายๆ

เพราะคนจี นนั้น พวกเขาสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ สู้ชีวิต และนี่แหละ มันคือการสร้างความภาคภูมิใจพ่อแม่ชาวจี น พวกเขาจะไม่โอ๋ลูกจนเกินพอดี เขาเชื่อว่า ลูกเรียนเก่งได้ หากมีวคามตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร เพราะงั้น หากลูกสอบต กพ่อแม่ชาวจี นจะว่ากล่าวกับเด็ก พร้อมให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัด ฝึกฝนตนเองให้เก่งกว่าเดิม เพราะการเคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ทำให้ลูกประสบความสำเร็จ มีความอดทนมากขึ้น

5. พ่อแม่ชาวจี น พวกเขาสอนให้ลูกกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ

เพราะชาวจี นนั้น พวกเขาถือว่า ลูกของเขานั้น เป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่ฉะนั้น ก็ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูเพื่อตอบแทนพระคุณ ฉะนั้น มันจึงเป็นแนวคิดตามแบบปรัชญาขงจื้อ ลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดี ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ทำให้พ่อแม่ภูมิใจ เหมือนกับพ่อแม่ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกไงล่ะ

ดังนั้น คือ ไม่ว่าชาติไหน หากเราปูพื้นฐานให้เป็นเด็ กๆ ได้รับสิ่งที่ดีๆ มีคุณธรรม เด็ กๆ ก็จะมีเป้าหมายในชีวิตไปด้วย ก็จะประสบความสำเร็จได้เสมอ เพราะงั้นครอบครัวเป็นสถาบันแรก

ที่อบรมสั่งสอน ให้มีภูมิรับกับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอ หากว่าพื้นฐานครอบครัวดี เด็ กๆ ก็จะออกมาอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข ฉะนั้น เราควรนำข้อดีของการเลี้ยงลูก เหล่านี้มาบูรณาการ เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ที่ดี โตมาอนาคตดี เป็นคนดีของสังคม

ใส่ความเห็น