ออมสิน เปิดให้ลงทะเบียน รอบใหม่ สินเชื่อธนาคารประชาชนดำรงชีพ 50,000 สำหรับประชาชนที่เดือดร้อน

ออมสิน ให้สินเชื่อธนาคารประชาชนดำรงชีพ 50,000 สำหรับประชาชนที่เดือดร้อน

รายละเอียดของสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้ยืม

ทางธนาคารออมสินให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา จะต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่ผิดนัดไม่มีการชำระหนี้ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศ

 

การชำระคืนเงินให้กู้ยืม

ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้

1. เงินกู้ในระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินในทุกๆปี

2. เงินกู้ในระยะยาว

– กู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี หรือ 36 งวด

– กู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด

– กู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี หรือ 96 งวด

3. หากผู้ที่กู้มีความประสงค์ในการชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลากำหนดตามข้อ 2. ให้ใช้หลักประกันในการกู้ดังนี้

– ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ที่ไม่เกิน 8 ปี หรือ 96 งวด

– ใช้หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ที่ไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด

วิธีคำนวณการชำระคืนงินให้กู้ยืม

​- ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดแบบรายเดือน

– การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ Flat Rate

ในกรณีที่ชำระเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา ผู้กู้สามารถชำระเงินคืนทั้งจำนวนเพื่อนำไปคำนวณวงเงินกู้ใหม่ได้

คุณสมบัติการสมัคร

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

– เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อการจำหน่าย

– เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ที่มีเงินเดือนประจำ

– เป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระ

– บุคคลธรรมดามีสัญชาติไทย อา 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้คืนต้องไม่เกิน 60 ปี กรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

– มีที่อยู่ที่แน่นอนติดต่อได้

– มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอน

– เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้

– ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานหรือผู้บริหารหรือกรรมการของทางธนาคารออมสิน

– ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

อ่าน  เปิดสินเชื่อ KTC พี่เบิ้ม อนุมัติวงเงินสูงสุด 700,000 บาท กู้ได้ทุกอาชีพ

หลักประกันในการขอกู้

สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ใช้บุคคลในการค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระคืนเงินกู้จะต้องไม่เกิน 60 ปี

2. เป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน และติดต่อได้

3. ไม่เป็นพนักงานของทางธนาคารออมสิน

4. ค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาท

สำหรับท่านไดที่สนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น