เงินเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561 ได้ถึงเมื่อไร ใครมีสิทธิ์บ้าง

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2561 เปิดลงทะเบียนแล้วถึง 30 กันยายนนี้ ตรวจสอบเลย ใครบ้างมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน ช่วยเหลืออะไรบ้าง มาเช็กรายละเอียดกัน

เป็นโครงการที่หลายคนให้ความสนใจกันมากทีเดียวกับ “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ที่เป็นสวัสดิการจากรัฐบาล ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของคุณพ่อ-คุณแม่ในครอบครัวที่ยากจน ให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการอุดหนุนเงินให้ผู้ที่มีบุตร จำนวน 600 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ขวบ

เชื่อว่าคุณแม่หลายคนคงยังสงสัยว่า ตัวเองจะมีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือไม่ แล้วจะต้องไปลงทะเบียนที่ไหน ไปลงทะเบียนปี 2561 ตอนนี้ยังทันไหม กระปุกดอทคอมรวบรวมรายละเอียดมาฝากกันแล้ว

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561

2. อยู่ในครอบครัวยากจน หรือ เสี่ยงต่อความยากจน คือ ครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี

3. มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา /บิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)

4. กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นำเอกสารหลักฐานของบิดา-มารดา ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์

5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ แต่ถ้าหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เงินเด็กแรกเกิด 2561

วิธีคำนวณรายได้ในครัวเรือน เพื่อรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เกณฑ์สำคัญในการพิจารณาจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ก็คือรายได้ในครัวเรือน ที่กำหนดไว้ว่าต้องเป็นครอบครัวที่สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเราสามารถคำนวณง่าย ๆ ด้วยการนำรายได้ของสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว (รวมเด็กแรกเกิดด้วย)

ยกตัวอย่างเช่น มีสมาชิกครอบครัวทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย พ่อ มีรายได้ 8,000 บาทต่อเดือน, แม่ ไม่มีรายได้ และลูกที่เป็นเด็กแรกเกิด ไม่มีรายได้ จะคำนวณได้ดังนี้

รายได้ทั้งหมดในครอบครัว / จำนวนสมาชิกทั้งหมด = 8,000 / 3

สรุปแล้ว ครอบนี้มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 2,666 บาทต่อเดือน ซึ่งต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือน แสดงว่าจะมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงการสอบถามรายได้อาจไม่ได้ข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่จึงจะนำข้อมูลสถานะของครัวเรือนที่กรอกไว้ในแบบ ดร.02 มาประกอบการพิจารณาด้วย โดยต้องมีข้อเท็จจริงข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการ หรือผู้สูงอายุ หรือเด็กอายุต่ากว่า 15 ปีหรือคนว่างงาน อายุ 15 – 65 ปี หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

2. สภาพที่อยู่อาศัย ต้องมีสภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม บ้านทำจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก หรือวัสดุเหลือใช้ หรืออยู่บ้านเช่า

3. ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล รถปิกอัพ รถบรรทุกเล็ก รถตู้

4. เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินไม่เกิน 1 ไร่

 

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561 ลงทะเบียนที่ไหน เมื่อไร

สามารถไปลงทะเบียนรับเงินเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามสถานที่ลงทะเบียน ดังนี้

1. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร : สามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา

2. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด : สามารถไปลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

3. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในเมืองพัทยา : สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

4. กรณีทำงานหรืออาศัยในต่างภูมิลำเนา : อนุโลมให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพ, เมืองพัทยา หรือเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดย้อนหลังได้ไหม

ก่อนหน้านี้ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เคยเปิดให้ลงทะเบียนมาแล้ว 2 รอบ คือ ปีงบประมาณ 2559 ให้กับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 และปีงบประมาณ 2560 ให้กับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 อย่างไรก็ดี หากใครที่พึ่งรู้ตัวว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน และยังไม่เคยไปลงทะเบียน สามารถติดต่อขอลงทะเบียนย้อนหลังได้ แต่จะได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนไปจนถึงอายุ 3 ขวบเท่านั้น จะไม่มีการจ่ายย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด

เคยลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไปแล้ว ต้องไปลงทะเบียนอีกรอบไหม

ใครที่เคยไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2559 หรือ 2560 ไปแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ขอรับสิทธิ์แล้ว ยังคงได้รับเงินอุดหนุน 600 บาทต่อเดือน จนเด็กมีอายุถึง 3 ขวบเหมือนเดิม โดยไม่ต้องไปลงทะเบียนรอบใหม่ในปีต่อ ๆ ไป

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

1. แบบลงทะเบียน (ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คนคือ

ผู้รับรองคนที่ 1
– กรุงเทพมหานคร : ประธานกรรมการชุมชน หรือหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประจำสำนักงานเขต
– เมืองพัทยา : ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา
– เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตาบล : อพม. หรือ อสม.
– บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์

ผู้รับรองคนที่ 2
– กรุงเทพมหานคร : ผู้อำนวยการเขต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
– เมืองพัทยา : ปลัดเมืองพัทยา หรือรองปลัดเมืองพัทยาที่ได้รับมอบหมาย
– เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล : ปลัดเทศบาล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ที่ปลัดมอบหมายหรือกานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
– บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแม่เด็ก หรือพ่อของเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็กแล้วแต่กรณี

4. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)

6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

7. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

8. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)

จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเท่าไร

ผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการนี้ จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาทต่อเดือน นับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด จนถึงอายุ 3 ขวบ โดยสามารถรับเงินด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือรับผ่านบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้

อย่างไรก็ตาม หากคุณแม่คลอดบุตรหลังจากช่วงที่กำหนด คือ วันที่ 30 กันยายน 2561 หรือเด็กเสียชีวิตระหว่างอยู่ในครรภ์ จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนส่วนนี้

วิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

หลังจากยื่นเอกสารขอลงทะเบียนแล้ว จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ณ สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เราเคยลงทะเบียนไว้ โดยจะติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณานั้น ทางจุดลงทะเบียนจะมีการแจ้งผลให้รับทราบต่อไป

โดยผู้มีสิทธิ์ จะได้รับเงินภายในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน (ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จะจ่ายวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์) ซึ่งหากยังไม่ได้รับเงินภายในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยลงทะเบียนไว้ หรือโทร. ไปสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 02-306-8697, 02-306-8694 หรือ Call center 081-883-3520, 098-010-9525, 098-883-4195

กรณีตั้งครรภ์ลูกแฝด จะได้รับเงินอุดหนุนเท่าไร

หากคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วปรากฏว่าคลอดออกมาเป็นลูกแฝด จะได้รับเงินอุดหนุนตามจำนวนเด็กที่เกิดมาเลย คือ ถ้าคลอดบุตร 2 คน ก็จะได้รับเงินอุดหนุน 1,200 บาทต่อเดือน หรือ 3 คน ก็จะได้ 1,800 บาทต่อเดือน

เงินเด็กแรกเกิด 2561

กรณีแม่คนเดิมมีบุตรเพิ่ม ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่

กรณีที่แม่คนเดิมมีบุตรเพิ่ม แล้วต้องการได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเพิ่มเติม จะต้องไปดำเนินการลงทะเบียนใหม่ทุกครั้งที่มีบุตร โดยทำเหมือนการลงทะเบียนครั้งแรกตามปกติ

กรณีพ่อแม่มีสิทธิ์ประกันสังคม ยังได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไหม

ปัจจุบันรัฐบาล ได้ขยายสิทธิ์ให้ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร สามารถรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ในปี 2561 ได้แล้ว หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดและเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนจริง จากเดิมที่ให้สิทธิ์ดูแลเพียงกลุ่มที่อยู่นอกประกันสังคมเท่านั้น

มีบัตรคนจน ไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ไหม

สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ยังคงมีสิทธิ์ไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ตามปกติ หากมีรายได้ไม่เกิน 36,000 บาทต่อปี โดยผู้ถือบัตรคนจน ไม่จำเป็นต้องแสดงข้อมูลตามแบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) เพราะมีฐานข้อมูลรายได้ในบัตรคนจนแล้ว

ผู้เลี้ยงดูเด็กที่ไม่ใช่แม่ ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ไหม

กรณีที่ผู้เลี้ยงดูเด็กไม่ใช่แม่ แต่เป็นคนอื่น เช่น พ่อ ปู่ ย่า ตา ยาย สามารถสมัครเพื่อรับเงินได้ โดยต้องให้แม่ของเด็กเป็นผู้แจ้งความประสงค์ในแบบ ดร. 01 เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้เลี้ยงดูเด็ก หรือมอบอำนาจให้ผู้เลี้ยงดูเด็กเป็นผู้รับเงินแทนได้

แต่ถ้ากรณีที่เด็กอยู่ในความดูแลของบ้านพักและครอบครัว หรือสถานสงเคราะห์ของรัฐ จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าว เนื่องจากถือว่าได้รับการดูแลจากภาครัฐแล้ว

สำหรับคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่รู้ตัววามีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้ ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2561 กัน โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 02-3068694, 02-3068697 หรือ Call center 081-883-3520

ใส่ความเห็น