อย่าเสียสิทธิ์…แม่ที่มีบุตรเกิดในช่วง ปี 2558-2561 ให้ไปรับเงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 บาท

ข่าวดี ตอนนี้ยังทัน !! แม่ที่มีบุตรเกิดในช่วง ปี 2558-2561 ให้ไปรับเงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 บาท โดยท่าน สามารถไปยืนเรื่องที่ สำนักเขต หรือ อำเภอที่เกิดได้เลยครับ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเท่าไร

ผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการนี้ จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาทต่อเดือน นับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด จนถึงอายุ 3 ขวบ โดยสามารถรับเงินด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือรับผ่านบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้

อย่างไรก็ตาม หากคุณแม่คลอดบุตรหลังจากช่วงที่กำหนด คือ วันที่ 30 กันยายน 2561 หรือเด็กเสียชีวิตระหว่างอยู่ในครรภ์ จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนส่วนนี้

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดย้อนหลังได้ไหม

ก่อนหน้านี้ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เคยเปิดให้ลงทะเบียนมาแล้ว 2 รอบ คือ ปีงบประมาณ 2559 ให้กับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 และปีงบประมาณ 2560 ให้กับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 อย่างไรก็ดี หากใครที่พึ่งรู้ตัวว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน และยังไม่เคยไปลงทะเบียน สามารถติดต่อขอลงทะเบียนย้อนหลังได้ แต่จะได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนไปจนถึงอายุ 3 ขวบเท่านั้น จะไม่มีการจ่ายย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด

เคยลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไปแล้ว ต้องไปลงทะเบียนอีกรอบไหม

ใครที่เคยไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2559 หรือ 2560 ไปแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ขอรับสิทธิ์แล้ว ยังคงได้รับเงินอุดหนุน 600 บาทต่อเดือน จนเด็กมีอายุถึง 3 ขวบเหมือนเดิม โดยไม่ต้องไปลงทะเบียนรอบใหม่ในปีต่อ ๆ ไป

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

1. แบบลงทะเบียน (ดร.01)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คนคือ ผู้รับรองคนที่ 1

– กรุงเทพมหานคร : ประธานกรรมการชุมชน หรือหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประจำสำนักงานเขต

– เมืองพัทยา : ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา

– เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตาบล : อพม. หรือ อสม.

– บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์

วิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

หลังจากยื่นเอกสารขอลงทะเบียนแล้ว จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ณ สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เราเคยลงทะเบียนไว้ โดยจะติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณานั้น ทางจุดลงทะเบียนจะมีการแจ้งผลให้รับทราบต่อไป

โดยผู้มีสิทธิ์ จะได้รับเงินภายในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน (ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จะจ่ายวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์) ซึ่งหากยังไม่ได้รับเงินภายในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยลงทะเบียนไว้ หรือโทร. ไปสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 02-306-8697, 02-306-8694 หรือ Call center 081-883-3520, 098-010-9525, 098-883-4195

กรณีตั้งครรภ์ลูกแฝด จะได้รับเงินอุดหนุนเท่าไร

หากคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วปรากฏว่าคลอดออกมาเป็นลูกแฝด จะได้รับเงินอุดหนุนตามจำนวนเด็กที่เกิดมาเลย คือ ถ้าคลอดบุตร 2 คน ก็จะได้รับเงินอุดหนุน 1,200 บาทต่อเดือน หรือ 3 คน ก็จะได้ 1,800 บาทต่อเดือน

ใส่ความเห็น