โครงการบ้านประชารัฐ กู้ไม่เกิน 7 แสน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย 3,000 บาท/เดือน ซื้อบ้าน ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์

ผู้มีรายได้น้อยครอบคลุมทั้งผู้มีรายได้ประจำ และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรืออาชีพอิสระ มีเงื่อนไขทั้งสิ้น ดังนี้

1.อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ไม่เกิน 65 ปี

2.ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ยกเว้น การซ่อมแซม และ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยนั้นต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้

3.ไม่มีชื่อเป็นหรือเคยเป็น “เจ้าบ้าน” ในทะเบียนบ้านที่นำมาแสดงเป็นหลักฐานการยื่นกู้กับธนาคารและต้องมีชื่อเป็น “ผู้อยู่อาศัย”ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี ยกเว้น มีชื่อเป็นเจ้าบ้านแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านนั้น

วัตถุประสงค์ของโครงการบ้านประชารัฐ

1.เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

2.เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด มือสอง หรือซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี และทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ (NPA)

3.เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมอาคาร หรือปลูกสร้างทดแทนที่อยู่อาศัยเดิม ในที่ดินของตนเอง

4.ทั้งนี้ราคาที่ดินพร้อมอาคารไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ยกเว้น กรณีปลูกสร้างที่อยู่อาศัย หรือกรณีปลูกสร้างที่อยู่อาศัยทดแทนที่อยู่อาศัยเดิม คิดเฉพาะราคาสิ่งปลูกสร้าง

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ

คุณสมบัติผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย ดังนี้

1.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 2 ของราคาที่อยู่อาศัย และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจำนองร้อยละ 1 ของมูลค่าจำนอง

2.ค่าใช้จ่ายส่วนกลางในปีที่ 1 ยกเว้น กรณีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือกรณีไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ให้ระบุด้วยว่าไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

3.ให้ส่วนลดพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 จากราคาขายสุทธิ

วงเงินกู้

1.กรณีซื้อ/ปลูกสร้างไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
2.กรณีต่อเติม/ซ่อมแซมไม่เกิน 0.5 ล้านบาท

อัตราดอกเบ้ย : วงเงินกู้ไม่เกิน 7 แสนบาท

ปีที่ 1 = 0% ผ่อน 3,000 บาท/เดือน
ปีที่ 2 – 3 = 2% ผ่อน 3,000 บาท/เดือน
ปีที่ 4 – 6 = 5% ผ่อน 4,000 บาท/เดือน
ปีที่ 7 – 30 = MRR – 1.475% ผ่อน 4,500 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย : วงเงินกู้มากกว่า 7 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

ปีที่ 1 – 3 = 3% ผ่อน 7,200 บาท/เดือน
ปีที่ 4 – 6 = 5% ผ่อน 8,600 บาท/เดือน
ปีที่ 7 – 30 :
ลูกค้าทั่วไป : MRR – 1.475% ผ่อน 9,100/เดือน
ลูกค้า MOU – ส่วนกลาง : MRR – 1.725% ผ่อน 8,900/เดือน

หมายเหตุ : เงื่อนไขอื่น เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

อ่านเพิ่มเติมที่ ธนาคารออมสิน  www.gsb.or.th

ใส่ความเห็น