รับสมัครชายไทย เดินทางไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น 3 ปี เบี้ยเลี้ยง+เงินเดือนสูง มีทุนให้อีก 600,000

 

โอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆ ใครว่างงาน และรู้ตัวว่ามีคุณสมบัติฟังทางนีเดลย เตรียมตัวให้พร้อม รับสมัครแค่ 7 วัน เท่านั้น !! เงินเดือนดี รอบนี้รับเยอะมาก ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆทั้งสิ้น กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 โดยผ่านองค์กร IM Japan ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี มีเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน ผู้ที่ฝึกครบจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ 600,000 เยน (หรือประมาณกว่า 176,000 บาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

 

สมัครฟรี 26 มีนาคม – 3 เมษายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน จะเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 โดยผ่านองค์กร IM Japan ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี โดย IM ประเทศญี่ปุ่น จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ – โตเกียว – กรุงเทพฯ) และได้รับเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน

ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานเทคนิคและค่าตอบแทนที่จะได้รับ
– IM ญี่ปุ่น จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ (กรุงเทพ-โตเกียว-กรุงเทพ)

– IM ญี่ปุ่น กำหนดระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี (36 เดือน) ในสถานประกอบการที่ IM จัดให้เท่านั้น

– โดยในเดือนแรก ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน หรือประมาณกว่า 23,000 บาท และรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

– เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะฝึกปฏิบัติงานเทคนิคภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานญี่ปุ่น ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

– เมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน พร้อมเงินสนับสนุนในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยอีกจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณกว่า 176,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561)

คุณสมบัติ

– เป็นเพศชาย อายุ 20 – 30 ปี

– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา

– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

– สายตาปกติ และตาไม่บอดสี

– พ้นภาระการรับราชการทหาร

– ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย

– ไม่มีความประพฤติเสียหาย

– และไม่เคยเข้าเมืองหรือทำงานโดยผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่นๆ และไม่เคยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่าประเภท Technical lntern มาก่อนหรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ได้แก่

– ใบสมัครสอบคัดเลือก

– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

– หลักฐานการศึกษา

– หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร

– ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไม่บอดสี

– ประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการทันที

เปิดสมัครระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 3 เมษายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 8 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 245 1186 หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

แชร์ประสบการณ์ จากคนที่เคยไปฝึกงานในโครงการ (คุณ artzabwer จากพันทิป)

“ผมเองนี่แหละเด็ก IMM JAPAN แต่ไปแล้วกลับมา 8 ปีแล้ว ขอเล่าตอนนั้นแล้วกันครับ
สรุปง่ายๆคือไปทำงาน ฝึกงานเป็นคำพูดเลี่ยงกฎหมาย เพราะกฎหมายญี่ปุ่นไม่รับแรงงานไร้ฝีมือ จะไปทำงานต้องมีใบส่งตัวหรือใบรับรองประกอบอาชีพนั้นๆ จึงต้องเลี่ยงมาใช้คำว่าฝึกงานแทนมีหลายบริษัท หลายที่ แล้วแต่ทางบริษัทญี่ปุ่นจะร้องขอมาที่รัฐบาลญี่ปุ่น แล้วญี่ปุ่นก็ประสานมาที่ไทย แล้วไทยก็จัดสอบคัดเลือกส่งไป ก่อนไปต้องเรียนภาษา 3 เดือน ทุกอย่างฟรีหมด เรียนภาษา ค่าเครื่องบิน ไป จนถึงกลับ ไปญี่ปุ่นแล้ว ก็แยกย้ายไปตามบริษัทต่างๆ ที่จะถูกกำหนดก่อนเรียนจบภาษาญี่ปุ่นในไทย ไปถึงญี่ปุ่น เรียนอีก 1 เดือน แล้วบริษัทต่างๆก็จะมาตัวรับที่ศูนย์ในญี่ปุ่น

เงินเดือนปีแรก จะได้ตามที่กฏหมายญี่ปุ่นกำหนดประมาณ 80,000เยน หรือ 20,000 หมื่นกว่าบาทเพราะห้ามทำโอที
แต่บางที่ก็แอบทำ(คือดีนะถ้ามีโอเงินเยอะชอบ) เงินเดือน ปี 2,3 เป็นไปตามกฏหมายแรงงานญี่ปุ่นกำหนดไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นี่แหละไม่แน่ใจผมได้ประมาณ 3-4 หมื่นบาทมีโบนัสด้วย ส่วนค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ แล้วแต่บริษัท บางที่ฟรี แต่เงินเดือนถูก บางที่เสียแต่เงินเดือนแพง

พูดง่ายๆคือ กฏเกณฑ์ในแต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน ก็เหมือนบริษัทในไทยและครับ ขอแรงงานต่างด้าวมาทำงานเหมือนกันเลย งานที่ไปทำก็มีหลากหลายสถานที่ แล้วแต่ที่ไหนจะเรียกแรงงานต่างชาติ จากชาติไหนมาใช้ มีทั้งอินโด เวียดนาม ไทย อยู่ที่การทำตัวของรุ่นพี่ว่าดีหรือไม่ ถ้าอยู่ครบสามปี กลับมาไทย จะได้ประมาณ 200,000 บาท ส่วนตอนอยู่ญี่ปุ่น จะกลับก็ได้ถ้าไม่เสียดายค่าเครื่องบิน(ออกเอง)

สรุป ทำงานที่ไทย 3 ปี กับทำงานที่ญี่ปุ่น 3 ปี เลือกไปทำที่ญี่ปุ่นดีกว่า ใช่ว่าใครจะไปอยู่ญี่ปุ่นและทำงาน 3 ปีได้ง่ายๆ ที่ไปได้นี่เพราะกรมแรงงานรับรองให้เราครับ กลับมาได้ภาษา เป็นล่ามเงินเดือนเกิน 5 หมื่นไปแล้วไม่รู้กี่คน รวมถึงผมด้วย เงินเก็บก็มี อยู่ไทยเงินเดือนคงประมาณ 17,000 บาท เงินเก็บคงไม่มี ไปทำญี่ปุ่นดีกว่ามั้ยครับ ลองคิดดูนะ ตอนอยู่ญี่ปุ่นถ้ามีปัญหา ไม่ต้องกลัวเพราะโทรหากรมแรงงานวันสองวันก็ไปหาที่บริษัทแล้วครับ เขาคุ้มครองเราดี แล้วคนญี่ปุ่นก็มีมาตฐานสูงครับ น้อยที่ที่จะเจอคนแย่ๆทำงานบริษัทเมืองไทยก็เจอคนแย่ๆก็มีเยอะแยะครับ มนุษย์เหมือนกันครับ

ตอนสัมภาษณ์ เขาจะดูคนตั้งใจ คนมุ่งมั้นยอมอดท ลำบาก เพราะต้องห่างบ้านห่างครอบครัวไปนานๆ จะมารักสะดวกสะบายไม่ได้ พวกขี้โม้ขี้คุย อวดเก่ง ตกหมด ตอนเรียนที่ไทยสามเดือนเพื่อทดสอบว่า จะห่างเมีย ห่างครอบครัวได้มั้ย ถ้าสามเดือนยังทนไม่ได้ สามปีจะทนได้ยังไง นี่แหละถึงต้องเข้ามาเรียนที่ศูนย์ในไทยสามเดือน เรียนทุกวันเช้ายันเย็น หยุดวันอาทิตย์มั้งครับ ลืมแล้ว ตัดผมสกินเฮด ได้รุ่นพี่รุ่นน้องรักใคร่กลมเกลียว พอไปอยู๋ญี่ปุ่นวันหยุดก็เดินทางไปเที่ยวหากัน ไม่ต้องเปลืองค่าที่พักพักบ้านเพื่อน จังหวัดเพื่อนมีอะไรสวยๆก็ให้เพื่อนพาเที่ยว

ข้อเสียคือ
บริษัทที่ตัวเองจะได้ไปทำงานนั้น หนัก เบา สบาย ลำบาก อันนี้เราเลือกไม่ได้ แล้วแต่กรมแรงงานเขาจะแบ่งๆไป
ขึ้นอยู่กับบุญ หรือกรรมเก่าล้วนๆครับ ถ้าได้ที่ดี เงินดี ก็ดีไป ถ้าได้งานหนักหน่อยก็ต้องทำใจ อันนี้กำหนดบริษัทเองไม่ได้ครับ”

ขอบคุณที่มา :  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ใส่ความเห็น