เตรียมเฮดังๆ ! ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยปี 2561!!

 

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และประธานคณะกรรมการประกันสังคม เปิดเผยถึง มติคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิม 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคนเป็น 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคน ไม่เกินอายุ 6 ปี สำหรับเหตุผลของการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานประกันสังคมประกาศใช้อัตราเงินสงเคราะห์บุตร ในอัตรา 400 บาทต่อเดือนมาตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ไม่มีการปรับเพิ่มมาหลายปี ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรเฉลี่ย 1,324,848 คนต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560) อีกทั้งจำนวนบุตรของผู้ประกันตนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ซึ่งจากผลการศึกษาของสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่าค่าใช้จ่ายด้านอาหารของเด็กเล็กอยู่ที่ 579 ? 812 บาทต่อเดือน จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาทต่อเดือน ในปี 2561 เป็นเงินประมาณการจำนวน 3,036 ล้านบาทไม่กระทบต่อเสถียรภาพกองทุนประกันสังคมและจะเป็นปริมาณเงินเพิ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

 

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเสริมในตอนท้ายว่า คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ยังได้มีมติให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตนในปี 2561 ซึ่งการดำเนินการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสังคม ยังคงยึดหลักประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญโดยยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเทการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ตามแนวนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบัน และนโยบายกระทรวงแรงงานของ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น