ข่าวด่วน ธนาคารออมสิน ให้กู้ฉุกเฉิน 2 แสน เพื่อนำไปปลดหนี้ ดอกเบี้ยต่ำ-ผ่อนถูก (เช็คคุณสมบัติผู้กู้)

 

ด่วน ! เผยข่าวดี สำหรับคนที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน เมื่อธนาคารออมสิน เปิดให้บริการ สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน วงเงินถึง 200,000 เพื่อนำไปปลดหนี้ ดอกเบี้ยต่ำ-ผ่อนถูก

 

ทั้งนี้ ผู้กู้เฉุกเฉิน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูณณ์ ต้องให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้ให้ความยินยอม

2.เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
3.มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน
4.เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

วัตถุประสงค์ ของการกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นฉุกเฉิน บรรเทาความเดือดร้อนภายในครอบครัว เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน หรืออื่นๆ ตามความจำเป็น แต่ต้องไม่เป็นการนำเงินไปชำระ (Refinance) หนี้ในระบบ

จำนวนเงินให้กู้ : ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้จำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกประเภทรวมกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200,000 บาท

*ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
*อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

หลักประกันการกู้เงิน

1. กรณีบุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้

– มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

– เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 7,000 บาทขึ้นไป ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คน หรือรายได้ตั้งแต่เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป ค้ำประกัน 1 คน ยกเว้นผู้กู้ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อให้ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน

– ค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 คน

 

2. หลักประกันประเภทอื่น สามารถใช้หลักประกันที่เป็นของผู้กู้ หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกันได้ ดังนี้
– สมุดฝากเงินออมสินและหรือสลากออมสินพิเศษ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
– อสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถเข้า-ออกได้สะดวก โดยให้กู้ได้ ดังนี้
– ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
– ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินห้องชุด
– ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่ดินเปล่า ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

3. ใช้หลักประกันตามเกณฑ์ตาม 2. เป็นหลักประกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ ร่วมกับบุคคลค้ำประกันตามเกณฑ์ตาม 1.

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 หรือเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมที่ gsb.or.th

ขอบคุณที่มา ธนาคารออมสิน

ใส่ความเห็น