วิธีการย้ายทะเบียนบ้าน ต้องทำอย่างไร

ย้ายทะเบียนบ้าน ต้องทำอย่างไร ?

กฎหมายระบุไว้ว่า บุคคลทุกคนจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้เพียงแค่ 1 หลังเท่านั้น หากมีบ้านมากกว่า 1 หลังก็สามารถปล่อยว่างไว้หรือแต่ตั้งบุคคลที่ไว้ใจให้เป็นเจ้าบ้านแทน

การย้ายทะเบียนบ้านเข้า-ออก เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านที่ต้องแจ้งกัสำนักงานเขตในระยะเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะเสียค่าปรับ ดังนี้

  • ย้ายเข้า ต้องแจ้งภายใน 15 วันหลังเข้าอยู่ เกินกว่านี้จะมีค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  • ย้ายออก ต้องแจ้งภายใน 15 วันหลังย้ายออก เกินกว่านี้จะเสียค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

ในการย้ายทะเบียนบ้านจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)

2. บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน

3. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช้เจ้าบ้าน)

4. บัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน

5. บัตรประชาชนของผู้ที่ย้ายที่อยู่ (กรณีแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยต้นเอง)

6. ใบแจ้งย้าย (ท.ร.6) ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจ้าบ้านลงนานยินยอมแล้ว .

 

 

ขั้นตอนในการย้ายทะเบียนบ้านก็สามารถทได้ง่าย ๆ ดังนี้

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนในท้องที่ที่ต้องการจะย้ายเข้าไป

2. เจ้าหน้ามี่ทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและรายการใบแจ้งการย้ายที่อยู่

3. จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)

ใส่ความเห็น