วิธีลงทะเบียน กู้ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ธ.ออมสิน ให้ได้รับอนุมัติ

ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้เงินผ่าน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ที่ปล่อยวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ และบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก กับ ธ.ออมสิน ดำเนินการมาถึงรอบ 2 ผ่านการลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชั่น Mobile Banking หรือ แอปพลิเคชั่น MyMo

ครขอกู้สินเชื่อออมสินได้บ้าง?

ตอบ ต้องเป็นลูกค้าธนาคารออมสินที่มี MyMo และมีคุณสมบัติ ดังนี้

– บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

– อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยทางธรรมชาติ

– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

– ผู้มีรายได้ประจำ ได้แก่ พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจํา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

– ผู้มีอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

– ลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน และพนักงานหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ไม่สามารถกู้ได้

ต้องเตรียมเอกสาร / ข้อมูลอะไรบ้างในการขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo)?

ตอบ ใช้เพียงข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน โดยลูกค้าไม่ต้องแสดงเอกสารใดๆ เพิ่มเติม แต่ต้องมี e-mail ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e- Contract)

 

ใส่ความเห็น