ออมสินให้กู้สูงสุด 200,000 ไม่ต้องค้ำ เอาไว้ใช้หนี้ หรือลงทุน ได้กำไรเมื่อไหร่ค่อยคืน

ออมสินช่วยได้ ให้กู้สูงสุด 200,000 ไม่ต้องค้ำ

บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ดีๆ จากทาง ธนาคาร ออมสิน กับบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่มีชื่อว่า “สินเชื่อประชาชนสุขใจ”

กู้ยืมเงิน สูงสุงได้ถึง 20,000 บาท โดยที่ไม่ได้ใช้คนค้ำ กู้ง่าย อนุมัติไว

เพื่อนำไปใช้งานในเรื่องที่จำเป็น เช่น ต้องเงินเพื่อมาเป็นเงินหนุมเวียน ในการลงทุนต่างๆ ต่อยอดธุรกิจ ขยับขยายกิจการ หรือ ใครที่เดือนร้อนกำลังต้องการ เงินเพื่อ นำไปใช้จ่ายในการชำระหนี้นอกระบบต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ก็สุดแล้วแต่ท่าน

เงื่อนไข สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ประชาชนสุขใจ ออมสิน

-เพื่อเป็นเงินทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้หนี้นอกระบบ

รายละเอียด สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ประชาชนสุขใจ ออมสิน

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ประชาชนสุขใจ ออมสิน

-อัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาช

การชำระคืน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ประชาชนสุขใจ ออมสิน

ระยะเวลาการชำระคืน

-ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

วิธีการคำนวณการชำระคืนงินกู้

-ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
-การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

คุณสมบัติ สมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ประชาชนสุขใจ ออมสิน

-เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
-เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา
-เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
-มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน
-มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้คืนธนาคาร
-เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
-ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

หลักประกัน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ประชาชนสุขใจ ออมสิน

ให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 200,000 บาท ดังนี้

-วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน

-วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 200,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

-อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

-เป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน

-ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

 

ขอบคุณที่มา : ธนาคารออมสิน

2 Comments on “ออมสินให้กู้สูงสุด 200,000 ไม่ต้องค้ำ เอาไว้ใช้หนี้ หรือลงทุน ได้กำไรเมื่อไหร่ค่อยคืน”

ใส่ความเห็น