เราชนะ รับเงิน 3500 2 เดือน ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ์ รับเงิน 3500 2 เดือน โครงการ เราชนะ 

 

 

19 มกราคม 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการเราชนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด 19 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน 31.1 ล้านคน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวงเงิน 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน”

ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ลงทะเบียนทางไหน เมื่อไร

– เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

– วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564

– เวลา 06.00-23.00 น.

 

ใส่ความเห็น