วิธีลงทะเบียน สินเชื่อฉุกเฉิน ออมสิน 10,000 บาท รอบใหม่ โดยไม่ต้องค้ำ

ลงทะเบียน สินเชื่อฉุกเฉิน ออมสิน 10,000 บาท รอบใหม่

สินเชื่อฉุกเฉิน จากธนาคารออมสิน สำหรับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงินสูงสุด 10,000 บาท

ธนาคารออมสิน ยังคงเปิดให้ประชาชน ที่ประกอบอาชีพอิสระ ขอ “สินเชื่อฉุกเฉิน” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงินสูงสุด 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งปัจจุบันยังเปิดให้ประชาชนที่สนใจขอ

“สินเชื่อ” จากธนาคารได้ หากมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด และสามารถขอสินเชื่อฉุกเฉินได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64

อ่าน > วิธีลงทะเบียนยืมสินเชื่อฉุกเฉิน ออมสิน ผ่าน แอป MyMo 10,000-50,000 ไม่ต้องค้ำ

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
 • มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท
 • มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

เงื่อนไขสินเชื่อ

 • วงเงิน 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก
 • เริ่มชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระ จากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 • ระยะเวลา อนุมัติเงินกู้ และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 64

อ่าน > วิธีลงทะเบียนออมสิน 50,000 ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ใช้คนค้ำ

 

เอกสารปะกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ
 • เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

โดยโครงการได้ขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 นี้เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น