ขั้นตอน การขออนุญาตให้มีอาวุธปืน อย่างถูกกฏหมาย

การขออนุญาตให้มีอาวุธปืน อย่างถูกกฏหมาย

 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

– บรรลุนิติภาวะ

– สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ

– ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

– มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

– ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา

เอกสารประกอบคำขออนุญาต/การขออณุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ

– บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

– ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

– หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต
ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

– ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป

– ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง

– หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

ข้าราชการทหารหรือตำรวจ

– บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

– ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

– หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ
และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

– ผู้ที่ออกหนังสือต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป

– ผู้มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง

– หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น

– บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

– ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

– หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน
หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น
หรือเจ้าของแล้วแต่กรณี

หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไร่
ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน
เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา

– หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป
หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป

– พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ

– หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
มาประกอบการพิจารณา

– หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากบุคคล
– หลักฐานเอกสารเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุน

– สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้โอน พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4)
ฉบับจริงของอาวุธปืนที่จะโอน

– ผู้โอน(เจ้าของเดิมกับผู้ขอรับโอน) ต้องบันทึกการยินยอมการโอนต่อหน้านายทะเบียนไว้ในหลังใบอนุญาต(ป.4)
ว่าโอนปืนกระบอกนี้ ให้ใคร มีค่าตอบแทนเท่าใด หรือโอนไม่คิดค่าตอบแทน เนื่องจากอะไร แล้วลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมผู้รับโอนลงนามไว้ด้วย

– หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

– หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
มาประกอบการพิจารณา

– นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง

การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย)

– ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป.4) อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต(ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย

– ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา

– สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

– ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย

– ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ

– ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อ
นายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น

– หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

– นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง

การแจ้งการย้ายอาวุธปืน

– ต้องยื่นคำร้องขอย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่เดิม และนายทะเบียนท้องที่ซึ่งย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่
วันย้ายออกไปและวันที่ไปถึง

– ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

– บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

– นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

– ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

การออกใบแทนหรือคัดสำเนาใบอนุญาตอาวุธปืน

– ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

– บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

– กรณีใบอนุญาตสูญหาย แจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่ใบอนุญาตหาย แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคัดสำเนาประจำวันด้วย

– นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

อัตรค่าธรรมเนียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน

1. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
– ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม ฉบับละ 100 บาท
– ปืนอื่นๆ ฉบับละ 500 บาท

2. ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ฉบับละ 1,000 บาท

3. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน กระบอกละ 5 บาท

4. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลม 1 บาท
ร้อยละหรือเศษของร้อย

5. ใบแทนใบอนุญาต
– ใบแทนใบอนุญาติให้ทำ ค้าอาวุธปืน ฉบับละ 20 บาท
เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด

– ใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบซ่อมแซม ฉบับละ 15 บาท
หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน

– ใบแทนใบอนุญาตอื่นๆ ฉบับละ 5 บาท

หมายเหตุ: ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอื่น นอกจากค่าธรรมเนียมเท่านั้น
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง

วังไชยา นางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0-2356-9552

ใส่ความเห็น